مرکز آموزش مهارتهای فنی


شرکت پالایش نفت آبادان در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود و توانمندسازی جوانان علاقمند منطقه ی آزاد اروند به مهارت آموزی؛ اقدام به راه اندازی "مرکز آموزش مهارتهای فنی" در رشته هایHSE(ایمنی، بهداشت و محیط زیست)، مکانیک عمومی، برق و جوشکاری نموده است.

تحت نظارت وف ایرانی